Przykładowy
Regulamin Sportowy Polonijnych Biegów NiepodległościI MIEJSCE I TERMIN

 1. Polonijny Bieg Niepodległości  1918 odbędzie się w dniach …..................…. .................... roku.

 2. Konkurencje (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w programie Polonijny Bieg Niepodległości 1918 (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie).

 3. Start i meta imprez biegowych Polonijnego Biegu Niepodległości  1918 zostały zaplanowane w …….....................................................………. i okolicach


II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Polonijny Bieg Niepodległości 1918 jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 będą organizowane również dodatkowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

Podczas Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 w …………… (miasto), zostaną przeprowadzone konkurencje biegowe na kilku dystansach w różnych kategoriach, odbędą się koncerty.

Uczestnicy Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 będą mogli odwiedzić: /przykładowo/ targi sportowe, zapoznać się z nowinkami mody sportowej, sprzętu i usług relaksacyjno-rehabilitacyjnych.


III UCZESTNICTWO

 1. Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 musi się zarejestrować (np. przez system zgłoszeniowy) i być zweryfikowany w Biurze Zawodów na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu i Regulaminów.

 2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niego.

 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

 4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa).

 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.

 6. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym z Ustawy o ruchu drogowym.

 7. Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w biurze zawodów numer startowy oraz pakiet startowy.

 8. Zarejestrowany – np. poprzez formularz elektroniczny - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu i nie będzie klasyfikowany.

 9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, tj. regulaminów poszczególnych biegów, w których uczestniczy.

 10. Na trasach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

 11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

 12. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijkami typu nordic walking

 13. W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

 14. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.

 15. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 oraz jest zwolniony z obowiązku naprawienia takich


WYKAZ PROPONOWANCYH BIEGÓW PODCZAS POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1918

Osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat (liczy się dzień, miesiąc, rok urodzenia), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Półmaraton
 • Bieg na 15 km
 • Mila Niepodległości – 1918 m

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 16 lat (urodzeni nie później, niż w 2001 roku), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Bieg na 10 km
 • Mila Niepodległości – 1918 m

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 13 lat (urodzeni nie później, niż w 2004 roku), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Nocny Bieg Rodzinny
 • Mila Niepodległości – 1918 m
 • Bieg Kobiet
 • Bieg na 3 km
 • Bieg na 1 km 

Brak ograniczeń wiekowych:

 • Bieg Przebierańców
 • Bieg kibica
 • Bieg dla uczniów szkół
 • Mila Niepodległości – 1918 m

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 9 lat i nie więcej niż 12 lat

UWAGA:
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL (zależnie od kraju). Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym (zależnie od kraju), w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA