Światowy Kongres "Kraj – Emigracja"
03-06.09.2022 ROKU, Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
organizuje Światowy Kongres Kraj -Emigracja,
który odbędzie się w Warszawie w 2022 roku.


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" serdecznie zaprasza Polonię i Polaków zamieszkałych poza granicami ojczyzny na Światowy Kongres "Kraj – Emigracja" będący kontynuacją konferencji jaka odbyła się w Rzymie w 1990 roku pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego spotkania Rodaków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zrzucenia w wyniku demokratycznych procesów jarzma komunistycznej niewoli. Obecnie stojąc przed nowymi wyzwaniami zobowiązani jesteśmy do wspólnego namysłu nad przyszłością naszego kraju, roli w jego rozwoju Polaków mieszkających za granicą i form współdziałania na rzecz dobra naszego kraju.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym
prezydenta RP Andrzeja Dudy

Rejestracja - zgłoszenia chęci uczestniczenia w Kongresie

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Ze względu na duże zainteresowanie liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy zatem nie zwlekać z podjęciem decyzji.


ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI


Konferencja 1990

W październiku 1990 roku, w Rzymie, pod duchowym patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało pierwsze od zakończenia II wojny światowej, oficjalne spotkanie reprezentantów całego polskiego narodu – Konferencję „Kraj – Emigracja”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji polonijnych i polskich z 22 krajów świata oraz delegacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wyzwaniem, jakie stało przed uczestnikami spotkania było odbudowanie zaufania między Polską a Polonią i Polakami za granicą, zasypanie podziałów i uczynienie nas na powrót jednym narodem, prawdziwą Wspólnotą.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Jej owoce zbieramy do dnia dzisiejszego, w niej mają źródło dzisiejsze relacje z Polonią i Polakami za granicą, wszelkie formy współpracy i rozbudowanej pomocy. Wielka w tym zasługa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zarówno podczas tej Konferencji, jak i w trakcie licznych spotkań z Polonią na całym świecie przypominał o wartości, jaką jest Polska, o powołaniu do życia we wspólnocie, jaką jest naród.

Trzy dekady później

Dzisiaj, po ponad trzech dekadach od tamtych wydarzeń, stoimy przed nowymi wyzwaniami. Zmienia się sytuacja międzynarodowa Polski i status Polaków na świecie co skłania do poważnego namysłu, do uzgodnienia wspólnych celów, które pozostając poza naturalnym, bieżącym sporem politycznym, pozwolą na budowanie bezpieczeństwa i pomyślności naszej wspólnej ojczyzny i wspólnoty Polaków na świecie.

Poza Polską obecnie żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia, których łączy polska kultura, język i historia. To wielki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy.

Nasi rodacy, żyjący poza granicami ojczyzny, pozostają częścią narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także ich udziałem.

W obliczu nowych wyzwań

W obliczu nowych wyzwań XXI wieku, chcemy doprowadzić do ponownego spotkania i debaty reprezentantów Polonii i Polaków z zagranicy, Kościoła Katolickiego, wybitnych przedstawicieli życia publicznego oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nad polską racją stanu, tożsamością kulturową, nad rolą Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu ojczyzny – bezpiecznego i przyjaznego domu, w pielęgnowaniu wspólnoty wszystkich, którzy polską kulturę, język i historię uważają za swoje.

Wspólna debata, zdefiniowanie celów i uzgodnienie środków jest niezbędne, aby obecne pokolenie Polaków sprostało wyzwaniom, jakie niosą nadchodzące czasy.

Rada Programowa Kongresu


Kardynał Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Małgorzata Kwiatkowska

Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Elżbieta Korowiecka

Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

ks. Zdzisław Malczewski

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Frank Spula

Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej

Waldemar Tomaszewski

Prezes Związku Polaków na Litwie

Janusz Tomczak

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Marek Zaniewski

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
1990
JAN PAWEŁ II DO POLONII

Prywatna audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II


Audiencja prywatna u Ojca Świętego

Tego dnia wszyscy uczestnicy konferencji zostali przyjęci na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie było ogromnym przeżyciem dla wszystkich zebranych, pierwszy raz tak licznie reprezentujących Polonię z całego świata, tych z Zachodu i Wschodu.

Słowa Jana Pawła II podczas audiencji

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Rodacy,

Z Polonią całego świata spotykałem się wiele razy: tu, w Rzymie, i w innych miejscach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jeszcze nie było. Posiada ono charakter wyjątkowy. Razem zgromadziła się Polonia, Polacy zamieszkali za granicą oraz przedstawiciele z Kraju.
(…)
Powiedziałem na wstępie, że jest to spotkanie wyjątkowe, gdyż jest wynikiem nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, Europa i cały świat. Jest to spotkanie szczególne, bo został nawiązany pierwszy oficjalny kontakt z Polonią i Polakami całego świata. Przypominają mi się słowa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie w dniu trzydziestym maja 1982 roku. Mówiłem wówczas: nie można o Was myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja" trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości „Ojczyzna".
(…)
Dzisiaj są wśród nas obecni Polacy, delegaci Polaków zamieszkałych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechosłowacji, Węgrzech i w Rumunii. Nie są oni emigracją, ale zechcieli uczestniczyć w tym spotkaniu Polonii i Polaków. ... Do nich kieruję gorące słowa powitania, cieszę się wspólnie z nimi i razem z nimi dziękuję Bogu serdecznie za ten upragniony dar spotkania. Wasza historia nacechowana jest tragizmem. Zachowaliście jednak wiarę ojców. Łączy Was tradycja wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie własnej narodowości. Jesteście bogaci doświadczeniami lat walki o zachowanie i umocnienie swej tożsamości. Nigdy nie zapomnieliście o Ojczyźnie dzięki Waszemu przywiązaniu do polskiej tradycji i legendarnemu wprost patriotyzmowi.
(…)
Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury europejskiej. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzieli za Polskę, za to, co ona stanowi, i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy.
(…)
Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.
Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i proszę Panią Jasnogórską, aby opiekowała się naszą Ojczyzną i wszystkimi Polakami w kraju i poza jego granicami.


SŁOWA JANA PAWŁA II DO POLONII

KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA W ROKU 1990