Światowy Kongres "Kraj – Emigracja"
03-06.09.2022 ROKU, Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zorganizował Światowy Kongres Kraj -Emigracja,
który odbywa się w Warszawie w 2022 roku.


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się uczestniczyć w nadchodzącym Światowym Kongresie "Kraj – Emigracja". Spotkamy się niebawem w Warszawie w gronie ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: : Europę, Amerykę Północną, AmerykęPołudniową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wspaniała odpowiedź na nasz apel o włączenie się w jakże potrzebną dyskusję o naszej wspólnej przyszłości i przyszłości naszej Ojczyzny.

Będzie to wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w naszej historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tą tematykę. Pierwsze odbyło się w Watykanie w roku 1990, wówczas na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kiedy to dyskutowano o możliwych relacjach Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.

Wówczas to papież Polak zwracając się do Polonii wskazał perspektywę naszych przyszłych działań: nie można o Was myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja" trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości „Ojczyzna". (…) Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.

Nie bez przyczyny pojawiło się to nawiązanie do słów Cypriana Kamila Norwida, który patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Swoją postawą i twórczością udowodnił, że można jednocześnie odwoływać się do narodowej i europejskiej tradycji, być odważnym nowatorem i krytycznie analizować przejawy życia społecznego i politycznego, a wszystko w perspektywie uniwersalnego w czasie imperatywu działania na rzecz i dla dobra ojczyzny. Norwid, poeta tułacz, który przeżył swą młodość w kraju, a lata dojrzałe na emigracji, doskonale zdawał sobie sprawę z wartości jaką stanowi macierz, Jan Paweł II zaś idąc za ta myślą wskazuje na konsekwencje którymi winny być troska i indywidualne zaangażowanie każdego z nas dla realizacji dobra wspólnego, tak akcentowanego w katolickiej nauce kościoła.

W tym roku stojąc przed nowymi wyzwaniami zobowiązani jesteśmy do wspólnego namysłu nad przyszłością naszego kraju, roli w jego rozwoju Polaków mieszkających za granicą i form współdziałania na rzecz dobra naszego kraju. Służyć temu będą kongresowe spotkania z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, przedstawicielami nauki, ekspertami w formie debat na tematy bezpieczeństwa, gospodarki, tożsamości kulturowej, budowania wspólnoty Polaków na świecie i wielu innych określających naszą tożsamość i perspektywy rozwoju.

Dla wszystkich, którzy z różnych względów nie mogą brać udziału w Kongresie osobiście, szykujemy możliwie najpełniejszą relację w portalu dedykowanym temu wydarzeniu. Obiecujemy dokumentację fotograficzną, streaming najważniejszych spotkań, debat, dyskusji i streszczenia poruszanych tematów. Współczesna technika gwarantuje szybki przekaz treści, więc każdy, komu bliskie sercu są zagadnienia Polonii i jej więzi z ojczyzną, będzie mógł wirtualnie uczestniczyć w Kongresie.


Kongres odbywał się pod patronatem honorowym
prezydenta RP Andrzeja DudyPierwszy dzień kongresu

W sobotę, 3 września, w Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano - organizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Światowy Kongres "Kraj – Emigracja". Spotykamy się w gronie ponad 350. Polaków z 34 krajów, reprezentujących 6 kontynentów: Europę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, Azję i Afrykę. To wydarzenie bezprecedensowe, bo drugie w takiej skali i wadze problemowej w naszej historii spotkanie środowisk polonijnych i wszystkich zaangażowanych instytucjonalnie i emocjonalnie w tą tematykę. Pierwsze odbyło się w Watykanie w roku 1990, wówczas na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości...

WIĘCEJ INFORMACJI

Drugi dzień kongresu

Drugi dzień Światowego Kongresu "Kraj - Emigracja" rozpoczęliśmy w warszawskiej Katedrze św. Jana uroczystą Mszą św. - pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza - w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu.

W Sali Kolumnowej Sejmu zaś rozpoczęliśmy obrady. Należy podkreślić, że wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń największych organizacji polonijnych oraz przedstawicieli polskich władz, świata biznesu i nauki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Trzeci dzień kongresu

Trzeci a zarazem ostatni dzień kongresu wypełniły panele dyskusyjne prowadzone w Cenrtum Olimpijskim, któe dotyczyły takich zagadnień jak m.in. miejsce i rola Polski na arenie międzynarodowej, odpowiedzi na pytanie czy tożsamość narodowa w XXI wieku jest jeszcze zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym? Państwo a polityka tożsamościowa i historyczna. Katolicyzm (również „kulturowy”), jako element polskiej tożsamości. Jak skutecznie budować tożsamość w świecie nowych technologii? Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego – jej specyfika na Zachodzie i Wschodzie. Jak promować Polskę, jako markę gospodarczą? i wiele innych. Odczytanie i podpisanie "Apelu do Polonii Świata".

WIĘCEJ INFORMACJI


Dla dobra ojczyzny

Kongres "Kraj – Emigracja" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", który odbył się we wrześniu w Warszawie, jak widać z dzisiejszej perspektywy był wydarzeniem bezprecedensowym i to z kilku powodów. Po pierwsze stanowił drugie w historii - w takiej skali - zgromadzenie Polonii i Polaków mieszkających poza ojczyzną, dla których dobro kraju jest kwestią najwyższej wagi. Dla przypomnienia pierwsze odbyło się również z inicjatywy Wspólnoty Polskiej w Watykanie, na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, w roku 1990 po odzyskaniu przez Polske niepodległości. Drugim powodem jest tematyka poruszana na Kongresie, a zwłaszcza aspekty akcentującące pomyślność Polski traktowanej jako wspólnego dobra wszystkich identyfikujących się z naszą historią i kulturą. Po trzecie wreszcie pilna potrzeba redefiniowania celów jakie stoją przed polską diasporą w obliczu zmieniającego się świata geopolitycznego i gospodarczego. Zawsze mówiono wiele o "nowych wyzwaniach", ale dzisiaj jest to rzeczywistość, która faktycznie zmusza nas do działania.

W polskiej tradycji przywiązani jesteśmy do wartości i symboli, w wielu sytuacjach wyznaczających kierunek naszej aktywności. Powszechnie uzanany za cnotę patriotyzm opisywany byłą na wiele sposobów, często w zależności od aktualnej sytuacji naszej państwowości. Mają one jednak wspólne cechy, które w syntetycznych słowach do Polonii przedstawił Jan Paweł II w roku 1990: Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.

To punkt wyjścia i cel jednocześnie. Norwidowskie podniesienie patriotyzmu do rangi wartości najwyższej ma bowiem konsekwencje w równej mierze dla polskiej społeczności jako całości, jak dla naszych idywidualnych losów. Uniwersalny imperatyw działania na rzecz i dla dobra ojczyzny nie traci na znaczeniu po przekroczeniu polskich granic. Można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie, bo poza krajem każdy z nas staje się emisariuszem szlachetnych wartości jakie konstytuowały polską kulturę i tradycji przodków dumnie kroczących przez historię Europy i świata. I każdy z nas na emigracji - z wyboru czy przymusu - jest ambasadorem Rzeczypospolitej, na którym ciąży - poeta rzekłby "słodki" - obowiązek świadczenia o historycznej prawdzie dziejów krainy naszych ojców.

To co powiedzieliśmy dotychczas, to głównie perspektywa historyczna, ważna ze względu na swoją rolę tożsamościową, mówiąc językiem bliskiego nam romantyzmu, rolę opoki dającej niezachwianą podstawę do działania. Ale to nie koniec powinności. Równie ważne jak dbałość o tradycję jest spojrzenie w przyszłość. Jaki wkład własny możemy wnieść w pomnażanie tego dorobku przeszłych pokoleń? Nasuwają się tu na myśl pozytywistyczne przykłady pracy u podstaw, wydawałoby się niewiele znaczących, ale konsekwentnych działań, które krok po kroku budują większe dzieło. Postawą własną dajemy świadectwo zauważane przez innych, a jeżeli zaakcentujemy w tym odniesienie do ojczyzny, to tym samym realizujemy osobisty wymiar patriotyzmu.

W oficjalnych apelach czy deklaracjach, ze względu na uogólnienia bądź abstrakcyjność języka opisującego idee, często ginie pojedyncza osoba, na której spoczywa moralny i faktyczny - w działaniu - obowiązek ich wypełnienia. To może być deprymujące lub zniechęcające, jednak sytuacja zmienia się diametralnie w okolicznościach bezpośredniego spotkania grupy osób, do których skierowane są owe apele. Tak było w przypadku Kongresu "Kraj - Emigracja". Stało się jasnym, że Polaków zainteresowanych osobistą aktywnością na rzecz i dla dobra ojczyzny jest wielu. Przyjechali do Warszawy ich przedstawiciele, którzy kongresowe przesłanie zawiozą do środowisk polskich na wszystkich kontynentach. Czuli potrzebę wysłuchania opinii osób mających bieżący, bezpośredni wpływ na to co dzieje się w Polsce oraz jej rozwój. Dzięki różnorodnym tematycznie panelom dyskusyjnym poznali różne aspekty polskiej rzeczywistości, od sytuacji geopolitycznej, przez gospodarczą do kulturowej. Mogli wyrobić sobie własne opinie o polskiej pomocy walczącej Ukrainie, naszym codziennym życiu obarczonym skutkami postpandemicznego kryzysu rozgrywającego się w cieniu wojny za wschodnią granicą i cenie jaką przychodzi płacić za obronę podstawowych wartości humanitarnych w imę tak bliskiej na idei solidarności.

Kongres i pobyt w Polsce przyniósł uczestnikom, którzy zjechali się z całego świata, olbrzymi ładunek emocjonalny. Wiemy to na podstawie rozmów do jakich była wreszcie okazja. Z potrzeby serca i kongresowych przemyśleń, tak jak ponad trzydzieści lat temu w Rzymie, powstał apel przyjęty jednomyślnie przez wszystkich uczestników. Przesłanie, co warto podkreślić apolityczne, propaństwowe, uniwersalne - co oznacza różnorodność form jego realizacji, na miarę możliwości i potrzeb w śrowiskach kraju zamieszkania i ważne na lata bez względu na zmieniającą się koniunkturę oraz zewnętrzne uwarunkowania. Apel budzący sumienia i mobilizujący do działania, jednoczący Naród we wspólnocie wartości. Symbolicznie odczytał go ksiądz dr Zdzisław Malczewski S.Chr, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Dlaczego symbolicznie - spytać może ktoś mniej zorientowany w polonijnej rzeczywistości? - dlatego, że reprezentował jedną z najstarszych emigracji polskich oraz Kościól Kaloticki, który zawsze był wyrazicielem i podporą dla naszych narodowych racji, zwłaszcza w trudnych czasach utraty niepodległości.

PAI


APEL DO POLONII ŚWIATAHistoryczna Konferencja 1990

W październiku 1990 roku, w Rzymie, pod duchowym patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizowało pierwsze od zakończenia II wojny światowej, oficjalne spotkanie reprezentantów całego polskiego narodu – Konferencję „Kraj – Emigracja”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji polonijnych i polskich z 22 krajów świata oraz delegacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wyzwaniem, jakie stało przed uczestnikami spotkania było odbudowanie zaufania między Polską a Polonią i Polakami za granicą, zasypanie podziałów i uczynienie nas na powrót jednym narodem, prawdziwą Wspólnotą.

Konferencja zakończyła się sukcesem. Jej owoce zbieramy do dnia dzisiejszego, w niej mają źródło dzisiejsze relacje z Polonią i Polakami za granicą, wszelkie formy współpracy i rozbudowanej pomocy. Wielka w tym zasługa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zarówno podczas tej Konferencji, jak i w trakcie licznych spotkań z Polonią na całym świecie przypominał o wartości, jaką jest Polska, o powołaniu do życia we wspólnocie, jaką jest naród.

Kongres 2022 - Trzy dekady później

Dzisiaj, po ponad trzech dekadach od tamtych wydarzeń, stoimy przed nowymi wyzwaniami. Zmienia się sytuacja międzynarodowa Polski i status Polaków na świecie co skłania do poważnego namysłu, do uzgodnienia wspólnych celów, które pozostając poza naturalnym, bieżącym sporem politycznym, pozwolą na budowanie bezpieczeństwa i pomyślności naszej wspólnej ojczyzny i wspólnoty Polaków na świecie.

Poza Polską obecnie żyje co najmniej 20 milionów Polaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia, których łączy polska kultura, język i historia. To wielki potencjał kulturowy, społeczny i gospodarczy.

Nasi rodacy, żyjący poza granicami ojczyzny, pozostają częścią narodowej wspólnoty i troska o przyszłość Polski, pozostaje także ich udziałem.

W obliczu nowych wyzwań

W obliczu nowych wyzwań XXI wieku, chcemy doprowadzić do ponownego spotkania i debaty reprezentantów Polonii i Polaków z zagranicy, Kościoła Katolickiego, wybitnych przedstawicieli życia publicznego oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nad polską racją stanu, tożsamością kulturową, nad rolą Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu ojczyzny – bezpiecznego i przyjaznego domu, w pielęgnowaniu wspólnoty wszystkich, którzy polską kulturę, język i historię uważają za swoje.

Wspólna debata, zdefiniowanie celów i uzgodnienie środków jest niezbędne, aby obecne pokolenie Polaków sprostało wyzwaniom, jakie niosą nadchodzące czasy.

Rada Programowa Kongresu


Kardynał Kazimierz Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata

Małgorzata Kwiatkowska

Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Elżbieta Korowiecka

Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

ks. Zdzisław Malczewski

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Frank Spula

Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej

Waldemar Tomaszewski

Prezes Związku Polaków na Litwie

Janusz Tomczak

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Marek Zaniewski

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”PROGRAM Światowego Kongresu "Kraj – Emigracja"


RELACJA Z PIERWSZEGO DNIA KONGRESU


MIEJSCE: Zamek Królewski w Warszawie    ZOBACZ NA MAPIE

14:00   Zamek Królewski

UROCZYSTA INAUGURACJA

Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu RP
Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Przemówienia

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Janusz Tomczak – Prezes Kongresie Kongresu Kanadyjskiego

Wykład inauguracyjny

Prof. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych


MIEJSCE: Dom Polonii w Warszawie    ZOBACZ NA MAPIE

17:00   Ogrody warszawskiego Domu Polonii im. A. Stelmachowskiego

KOLACJA POWITALNA - wystąpienia

Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Teresa Berezowska – Przewodnicząca Rady Polonii Świata

RELACJA Z DRUGIEGO DNIA KONGRESUMIEJSCE: Katedra Św. Jana w Warszawie    ZOBACZ NA MAPIE

9.30   Katedra Św. Jana w Warszawie

MSZA ŚW. INAUGURACYJNA

Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza
w intencji Ojczyzny i uczestników Kongresu

Oprawa muzyczna: Renata Krasowska (Litwa)


MIEJSCE: Sejm RP Warszawa    ZOBACZ NA MAPIE

12.00   Sejm RP Sala Kolumnowa

OBRADY W SEJMIE RP

Otwarcie obrad

Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP
Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Dariusz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


Sesja pn
Polska wobec zmian we współczesnym świecie

ZAŁOŻENIA:

miejsce i znaczenie Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie

Eksperci:

dr Marek Dietl – Szef Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
prof. Paweł Pietrasieński – Dyrektor ds. Handlu Międzynarodowego, Urząd Stanu Newada, Polska
Frank Spula – Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej


Rola Polonii w budowaniu marki narodowej.
Prezentacja na bazie raportu INE „Branding Polski”

dr Artur Bartoszewicz – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Nowej Europy wraz z zespołem


Panel dyskusyjny pn
Wspólnota Polaków w świecie – nowe wyzwania

Marek Kuchciński – Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
Maria Ziembowicz –Dom Polski, Prezes Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Odział w Samborze
Ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
Robert Tyszkiewicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą


MIEJSCE: Otrębusy. Siedziba Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”    ZOBACZ NA MAPIE

18.00   Siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

WIZYTA W OTRĘBUSACH

Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

RELACJA Z TRZECIEGO DNIA KONGRESUMIEJSCE: Centrum Olimpijskie w Warszawie    ZOBACZ NA MAPIE

9.30   Centrum Olimpijskie

PANELE DYSKUSYJNE

Powitanie

Andrzej Kraśnicki - Prezes Polski Komitet Olimpijski
Małgorzata Kwiatkowska - Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Wystąpienia gości honorowych

Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Jan Dziedziczak - Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
Joanna Fabisiak - Poseł na Sejm RP


9.45     Panel pn
Nowa architektura stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w świecie
po 24.02.2022 r.

ZAŁOŻENIA:

dyskusja na temat miejsca i roli Polski na arenie międzynarodowej

Eksperci:

dr Jacek Bartosiak – polski prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy&Future
Jacek Czaputowicz – – b. minister spraw zagranicznych
Rita Tamašunienė – była Minister Spraw Wewnętrznych, Posłanka na Sejm Republiki Litewskiej

Prowadzący:

Jakub Moroz – dziennikarz, zastępca dyrektora TVP Kultura


11.30     Panel pn
Tożsamość narodowa – wyzwania w epoce cyfrowej

ZAŁOŻENIA:

czy tożsamość narodowa w XXI wieku jest jeszcze zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym?/ Państwo a polityka tożsamościowa i historyczna. Katolicyzm (również „kulturowy”), jako element polskiej tożsamości. Jak skutecznie budować tożsamość w świecie nowych technologii?

Eksperci:

prof. Norman Davies – Uniwersytet Londyński (nagranie)
Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski;
Tadeusz Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
prof. Kazimierz Ujazdowski – Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą;
prof. Rafał Wiśniewski – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Prowadzący:

Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny Tygodnika „Do Rzeczy”


13:00     Panel pn
Polski kapitał gospodarczy na świecie

ZAŁOŻENIA:

Szanse i bariery / Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? / W jakich obszarach budować przewagę polskich przedsiębiorstw? / W jakich kierunkach prowadzić ekspansję gospodarczą? / Jak promować Polskę, jako markę gospodarczą?

Eksperci:

Paweł Dobrowolski – główny ekonomista PFR;
Grzegorz Słomkowski – Członek zarządu PAIH;
Jadwiga Emilewicz – Posłanka na Sejm;
Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej;
dr Piotr Moncarz – profesor na Uniwersytecie Stanforda;

Prowadzący:

prof. Konrad Raczkowski – Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW


15:30     Panel pn
Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego

ZAŁOŻENIA:

Wyzwania dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego – jej specyfika na Zachodzie i Wschodzie. Czy jest możliwa próba budowania wspólnoty kulturowej krajów obszaru I Rzeczypospolitej?

Eksperci:

prof. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie;
Dorota Janiszewska-Jakubiak – Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA;
prof. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński;
dr Iwona Korga – Prezes i Dyrektor Wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce;

Prowadzący:

prof. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Podsumowanie KongresuPatronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
nad
Światowym Kongresem „Kraj - Emigracja”
w Warszawie w dniach 3-6 września 2022 roku

Dla uhonorowania Założycieli, obecnych Władz i Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powołanego w 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu Profesora Andrzeja Stelmachowskiego; z podziękowaniem za podejmowane przez Państwa działania na rzecz zachowania ojczystych tradycji, kultury i języka; w przekonaniu, że zaplanowane wydarzeń la, w tym liczne spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia, środowisk i organizacji polonijnych z parlamentarzystami i reprezentantami Kościoła katolickiego przyczynią się do umocnienia wśród Polonii poczucia wspólnoty i jedności z Ojczyzną, a dzięki debacie i dyskusjom o przyszłości Polski, jej miejscu i roli we współczesnym świecie, będą okazją do wspierania rodzimych inicjatyw na arenie międzynarodowej oraz budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą; z życzeniami kolejnych lat pomyślnej działalności.


Andrzej Duda

Warszawa 22 sierpnia 2022 roku

1990
JAN PAWEŁ II DO POLONII

Prywatna audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II


Audiencja prywatna u Ojca Świętego

Tego dnia wszyscy uczestnicy konferencji zostali przyjęci na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie było ogromnym przeżyciem dla wszystkich zebranych, pierwszy raz tak licznie reprezentujących Polonię z całego świata, tych z Zachodu i Wschodu.

Słowa Jana Pawła II podczas audiencji

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Rodacy,

Z Polonią całego świata spotykałem się wiele razy: tu, w Rzymie, i w innych miejscach, ale takiego spotkania jak dzisiejsze jeszcze nie było. Posiada ono charakter wyjątkowy. Razem zgromadziła się Polonia, Polacy zamieszkali za granicą oraz przedstawiciele z Kraju.
(…)
Powiedziałem na wstępie, że jest to spotkanie wyjątkowe, gdyż jest wynikiem nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, Europa i cały świat. Jest to spotkanie szczególne, bo został nawiązany pierwszy oficjalny kontakt z Polonią i Polakami całego świata. Przypominają mi się słowa, jakie wypowiedziałem do Polaków w Londynie w dniu trzydziestym maja 1982 roku. Mówiłem wówczas: nie można o Was myśleć, wychodząc od pojęcia „emigracja" trzeba myśleć, wychodząc od rzeczywistości „Ojczyzna".
(…)
Dzisiaj są wśród nas obecni Polacy, delegaci Polaków zamieszkałych na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechosłowacji, Węgrzech i w Rumunii. Nie są oni emigracją, ale zechcieli uczestniczyć w tym spotkaniu Polonii i Polaków. ... Do nich kieruję gorące słowa powitania, cieszę się wspólnie z nimi i razem z nimi dziękuję Bogu serdecznie za ten upragniony dar spotkania. Wasza historia nacechowana jest tragizmem. Zachowaliście jednak wiarę ojców. Łączy Was tradycja wieloletniej, heroicznej walki o utrzymanie własnej narodowości. Jesteście bogaci doświadczeniami lat walki o zachowanie i umocnienie swej tożsamości. Nigdy nie zapomnieliście o Ojczyźnie dzięki Waszemu przywiązaniu do polskiej tradycji i legendarnemu wprost patriotyzmowi.
(…)
Możemy być dumni z tego, co mamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, by czuć się Polakiem, mieć świadomość polskich korzeni, które sięgają tysiąca lat, a czerpią swą siłę z chrześcijańskiej wiary i kultury europejskiej. Świadomość tych związków, a zarazem świadomość wartości własnej kultury pomogą nam właściwie ocenić samych siebie i zwiększą poszanowanie kultury innych narodów. Jesteśmy odpowiedzieli za Polskę, za to, co ona stanowi, i za to, co od niej otrzymaliśmy i otrzymujemy.
(…)
Ojczyzna, to nasza wspólna Matka, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Jesteśmy za nią odpowiedzialni.
Wszystkich polecam Bogu w modlitwie i proszę Panią Jasnogórską, aby opiekowała się naszą Ojczyzną i wszystkimi Polakami w kraju i poza jego granicami.


SŁOWA JANA PAWŁA II DO POLONII

KONFERENCJA KRAJ-EMIGRACJA W ROKU 1990