Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

REGULAMIN

Programu wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


1. Zasady przyznawania pomocy


 1. Głównym celem Programu jest niesienie pomocy Polkom i Polakom oraz osobom polskiego pochodzenia w zakresie zakupu leków i materiałów medycznych oraz dofinansowania kosztów leczenia i rehabilitacji jak również udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, medycznym, domom opieki społecznej oraz domom seniora przez zakup wyposażenia ww. placówek, takiego jak sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, środki higieniczne.

 2. Środki zebrane w ramach programu zostaną przeznaczone na wsparcie osób potrzebujących pomocy medycznej, które w sposób udokumentowany wykażą potrzebę leczenia, zakupu leków, medykamentów lub posiadania sprzętu medycznego.

 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna wykazać potrzebę w zakresie uzyskania danej pomocy, poprzez wypełnienie stosownego wniosku oraz dołączenie kopii innej dokumentacji (np. karta choroby, wskazania lekarskie, recepty itp.). Wzór wniosku dołączono jako załącznik nr 1 do regulaminu.

 4. Głównym kryterium oceny wniosku jest kryterium zdrowotne  - oceniana jest potrzeba pomocy medycznej, weryfikowana na podstawie danych medycznych przedstawionych we wniosku.

 5. Dodatkowym kryterium oceny wniosku jest kryterium socjalne – ocena na podstawie dochodu na członka rodziny. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" może zwrócić się o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających dochody członków rodziny.

 6. Wszystkie wnioski o pomoc powinny być skierowane do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", wyłącznie drogą pisemną: e-mail (scan podpisanego wniosku) i list.

 7. Wnioski o pomoc można składać do dnia 30 września 2018 roku.

 8. W odpowiedzi na wniosek, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" może poprosić o przesłanie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku oraz zgłosić potrzebę wizji osoby lub podmiotu ubiegającego się o wsparcie w celu dokonania oceny niezbędności danej pomocy, w tym zakupu danego sprzętu, jego przydatności w placówce oraz warunków pozwalających na korzystanie ze sprzętu.

 9. Decyzję w sprawach udzielenia pomocy podejmuje Rada Programowa działająca przy projekcie składająca się m.in. z wysokiej klasy lekarzy specjalistów oraz osób reprezentujących Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Decyzja o przyznaniu pomocy zostanie podjęta w oparciu o wniosek, przesłaną dokumentację oraz ewentualną wizję lokalną czy dodatkowe konsultacje. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy. Decyzja Rady Programowej jest ostateczna.

 10. Realizacja Programu będzie prowadzona do wyczerpania środków finansowych.


2. Ograniczenia w zakresie udzielanego wsparcia


 1. Pomoc w zakresie refundacji kosztów zakupu leków dla osoby indywidualnej maksymalnie może wynieść 5 000 zł, tylko w szczególnych i uzasadnionych innymi przesłankami przypadkach, kwota refundacji pomocy może być zwiększona.

 2. Pomoc w zakresie refundacji kosztów rehabilitacji i leczenia dla osoby indywidualnej maksymalnie może wynieść 10 000 zł, tylko w szczególnych i uzasadnionych innymi przesłankami przypadkach kwota refundacji pomocy może być zwiększona.

 3. Pomoc w zakresie refundacji kosztów rehabilitacji i leczenia dotyczyć będzie tylko kosztów poniesionych na terenie Polski, tylko w szczególnych i uzasadnionych innymi przesłankami przypadkach refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych poza granicami Polski.

 4. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie udziela pożyczek finansowych osobom prywatnym ani instytucjom.

 5. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie udziela pomocy finansowej/pożyczek na spłaty zobowiązań bankowych, kredytów itd., zadłużeń w placówkach medycznych ani leczniczych.

 6. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie pośredniczy w zakładaniu subkont na rzecz osób ani instytucji.


3. Postanowienia końcowe


 1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zastrzega sobie prawo do działania na zasadach innych, nieopisanych w regulaminie. Zawsze w takich przypadkach decyzje o działaniach podejmuje Zarząd Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmian Regulaminu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

 3. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

 4. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" będzie się starać o zdobywanie środków na finansowanie Programu.


Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU POMOCY MEDYCZNEJfacebook