I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH

I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH


REGULAMIN

W oparciu o stałe porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" a Polskim Komitetem Olimpijskim, PKOL przyjmuje patronat nad I Młodzieżowymi Polonijnymi Mistrzostwami Sportów Zimowych w Krynicy-Zdroju 2019Dyscypliny sportowe
Narciarstwo alpejskie

REGULAMIN

Narciarstwo biegowe

REGULAMIN

Shorttrack

REGULAMIN

Snowboard

REGULAMINKażda dyscyplina będzie realizowana zgodnie ze standardami amatorskich imprez sportowych, jednakże zachowując profesjonalną obsługę organizacyjną i przy dochowaniu wszelkiej staranności w zakresie bezstronności sędziów i w duchu fair - play. Mistrzostwom towarzyszyły będą imprezy rozrywkowe, ceremonie otwarcia i zamknięcia, ceremonie medalowe, młodzieżowe forum polonijne, możliwość korzystania z atrakcji turystycznych regionu, wycieczka krajoznawcza oraz spotkania i mecze gościnne z młodymi sportowcami z Polski.
PRAWO DO UDZIAŁU I STARTU


Prawo udziału i startu w Mistrzostwach mają wszystkie osoby będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą*, bez względu na posiadane obywatelstwo, w wieku 14-28 lat.

W związku z tym każdy uczestnik składa stosowne oświadczenie, a w przypadku dyscyplin zespołowych oświadczenie składa kierownik drużyny.

W grach zespołowych dopuszcza się udział maksymalnie dwóch drużyn (dwóch męskich i dwóch żeńskich) z danego kraju. Zachęca się do organizowania eliminacji krajowych, w miejscach zamieszkania uczestników Igrzysk.

Warunkiem koniecznym rozegrania konkurencji indywidualnej jest zgłoszenie się i stawienie się do udziału w niej co najmniej pięciu zawodników minimum z trzech krajów.

Warunkiem koniecznym rozegrania turnieju w grach zespołowych jest zgłoszenie się i stawienie się do udziału w niej co najmniej pięciu drużyn, w przewidzianych kategoriach wiekowych.

Rozgrywki we wszystkich dyscyplinach sportu przeprowadzane są, oddzielnie dla pań i panów, według zasad i regulaminów obowiązujących w danej dyscyplinie w duchu fair play, który powinien być zasadą nadrzędną i przyświecającą wszystkim uczestnikom Mistrzostw.


REKRUTACJA


Wstępna rekrutacja wszystkich uczestników prowadzona będzie przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

Opłaty za udział dotyczą wszystkich uczestników według następujących zasad:

  • każdy uczestnik winien wpłacić bezzwrotną opłatę wpisową (wysokość i termin wpłaty podany w formularzu rejestracyjnym);
  • wszelkie opłaty związane z uczestnictwem wpłacane są przelewem na konto, którego numer zostanie podany w mailu wysyłanym po akceptacji zgłoszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”


ZAWODY


Każdy z uczestników po rejestracji dostanie identyfikator, uczestnik zobowiązuje się do noszenia swojego identyfikatora podczas Mistrzostw – będzie to przepustka na obiekty do stref "tylko dla uczestników".

Jeśli w programie danej dyscypliny nie ma wyodrębnionych rozgrywek dla pań – mogą one być zgłoszone do rozgrywek panów, co dotyczy zarówno dyscyplin indywidualnych, jak i zespołowych.

W każdej dyscyplinie sportu, w przypadku sytuacji konfliktowych, ostateczne zdanie należy do sędziego głównego danej dyscypliny.


RADA MISTRZOSTW


W sytuacjach nadzwyczajnych, wykraczających poza zakres jednej dyscypliny sportu, decydujące zdanie należy do 5-osobowej Rady Mistrzostw, za której powołanie odpowiada SWP, w skład której wchodzą:

Przedstawiciel SWP
Przedstawiciel Współorganizatora
Trzy osoby spośród uczestników Mistrzostw wytypowane przez SWP.

Decyzje Rady Mistrzostw są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.


KATEGORIE WIEKOWE


W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników Organizator winien wprowadzić w każdej indywidualnej dyscyplinie sportu podział na kategorie wiekowe.

Nie tworzy się grup wiekowych dla mniej niż pięciorga uczestników. Ostateczne grupy wiekowe w poszczególnych dyscyplinach indywidulanych podawane są po zamknięciu list startowych.

Przyjmuje się następujące grupy wiekowe:

I Junior młodszy od 14 do 16 lat

II Junior starszy w podziale na kategorie:

17-20 lat
21-28 lat


MEDALE


Pierwsze trzy osoby w każdej grupie rywalizacyjnej nagradzane są medalami Mistrzostw: złotymi, srebrnymi i brązowymi, a także dyplomami.

W turniejach zespołowych trzy pierwsze drużyny będą nagrodzone medalami. Drużyna zwycięska otrzymuje puchar.


ZASADY POBYTU


Zabrania się spożywania alkoholu na obiektach sportowych i nadużywanie alkoholu w czasie Mistrzostw. Złamanie tej zasady oraz nie należyte zachowanie w czasie Mistrzostw bezwzględnie wyklucza uczestnika z Zawodów.

Od każdego uczestnika Mistrzostw wymaga się należytego zachowania.

Reprezentacje każdego kraju wybierają ze swego grona kierowników lub przedstawiciela. W sytuacji szczególnej Komitet Organizacyjny powinien starać się wyłonić przedstawiciela danego Kraju.

Każdego dnia powinny być organizowane odprawy kierowników ekip z poszczególnych krajów.

W czasie Mistrzostw SWP i PKOL organizują spotkanie programowe z kierownictwami poszczególnych krajów uczestniczących w Mistrzostwach.


UWAGI KOŃCOWE


Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w skrócie SWP (właściciel marki: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne, Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych).

Współorganizatorem Mistrzostw jest regionalny samorząd terytorialny.

Ostateczny program, szczegółowe systemy rozgrywek, terminarze rozgrywania zawodów i listy startowe będą ogłoszone po otrzymaniu i zweryfikowaniu listy zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania korekty systemów rozgrywek, terminarzy rozgrywania zawodów i list startowych w razie rezygnacji zawodnika lub drużyny z udziału w zawodach niezależnie czy stanie się to przed, czy w trakcie ich trwania.

W celu sprawnej organizacji Mistrzostw, Organizator powinien przygotować regulamin odpowiadający przygotowaniom aktualnie prowadzonych Zawodów, zawierający dodatkowe informacje na temat:

- terminu zgłoszeń,
- terminów odbywania się zawodów,
- miejsca realizacji poszczególnych dyscyplin,
- zasad rejestracji – procedura zgłoszeniowa (np. przez system informatyczny),
- opłat, np. kwoty opłaty wpisowej,
- ubezpieczenia uczestników,
-wzorów oświadczeń indywidulanych i grupowych.

Organizatorzy zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań celem przygotowania odpowiedniej oprawy medialnej Mistrzostw.

Ostateczna interpretacja Regulaminu Mistrzostw organizowanych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" należy do Rady Igrzysk.

Niniejsze zasady zostały opracowane przez Komisję Sportu i Turystyki SWP po konsultacji z Radą Konsultacyjną ds. Imprez Sportowych i Turystycznych

*każdy uczestnik podaje stałe miejsce zamieszkania w formularzu rejestracyjnym


Organizator - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Przedsięwzięcie finansowane
ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Partner Główny
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Senatu RP Stanisław KarczewskiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Minister Sportu i TurystykiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Patronat nad Mistrzostwami - Polski Komitet Olimpijski
Patronat Honorowy
Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju


Patronat Honorowy
Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów
Lokalni partnerzy sportowi

Patronat medialny
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów