ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
ze środków z budżetu państwa
udzielonych przez MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w ramach konkursu
"Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

Instalacja systemu wentylacji wraz z chłodzeniem w sali oraz na scenie Domu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 – Infrastruktura Polonijna"

PARTNER ZADANIA Miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno- Oświatowego w Jabłonkowie
KWOTA DOTACJI 340 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 482 704,33 zł

Obecny Dom PZKO mieści się w zabytkowej kamienicy stojącej przy rynku. Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie przejęło budynek w stanie kompletnej ruiny (zawalony dach) od ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w zamian za zburzenie pierwotnej siedziby, która objęta została drakońskim planem przebudowy miasta. W 1983 roku zakończył się remont kapitalny, przeprowadzony własnym sumptem, tzn. w czynie społecznym przez członków Koła. Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 2004 roku rozbudowano Dom PZKO o scenę i pomieszczenia dla Izby Regionalnej im. Adama Sikory a w latach 2006 – 2007 przeprowadzono remont kapitalny gmachu. Pomimo przeprowadzenia tych inwestycji okazało się, że zgodnie z wymogami obowiązującego prawa budowlanego, żeby móc dalej urządzać imprezy kulturalno-oświatowo-edukacyjne z towarzyszeniem muzyki (śpiewu) na żywo lub odtwarzanej, Beneficjent musi dokonać zmiany użytkowania budynku w Urzędzie Budowlanym w Jabłonkowie. Do tego konieczna jest zgoda Wojewódzkiej Stacji SANEPIDU, która warunkuje jej wydanie. Montaż z założeniem systemu wentylacji na sali oraz scenie Domu PZKO, gwarantuje spełnienie norm wymiany powietrza i ograniczenie ekspozycji na hałas.

Dom PZKO pełni funkcję centrum życia kulturalno - społeczno - integracyjnego miejscowej i okolicznej społeczności polskiej Jabłonkowa. Jest to miejsce do prowadzenia prób zespołów muzycznych, zebrań, prelekcji i odczytów, wystaw, bali, akademii, uroczystości (m. in. obchody dnia niepodległości, upamiętnianie ofiar II wojny światowej w tym Katynia) oraz konkursów, występów i koncertów.

Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że inwestycja ma dla dalszego trwania i rozwoju polskiego społeczeństwa w Jabłonkowie oraz w całym regionie kluczowe, strategiczne znaczenie, bowiem w przypadku jej niezrealizowania Beneficjent nie będzie posiadał żadnego zaplecza do prowadzenia działalności, a to w konsekwencji grozi zapaścią działalności Koła i zaprzepaszczeniem dorobku i dziedzictwa kulturowego lokalnej Polonii.

Zakres zadania w 2021:

 • Projekt wentylacji
 • Projekt elektro do wentylacji
 • Analiza akustyczna do projektu
 • Projekt budowlany - maszynownia
 • Projekt ochrony przeciwpożarowej
 • Urządzenie Nr 1 - wentylacja dla sali oraz sceny
 • Montaż urządzenia Nr 1
 • Urządzenie Nr 2 - dopływ powietrza pompa ciepła - źródło ciepła oraz zimna dla urządzenia nr 1
 • Montaż urządzenia Nr 2
 • Urządzenie Nr 3 - wentylacja kuchni
 • Montaż urządzenia Nr 3
 • Izolacje ocieplenia oraz akustyczne wentylacji
 • Montaż izolacji ocieplenia oraz akustycznej wentylacji
 • Demontaż wentylacji
 • Wynajem urządzeń oraz maszyn
 • Dostawa skrzyni oraz materiału
 • Prace montażowe elektro-instalacji
 • Organizacja placu budowy oraz transport
 • Prace rozbiórkowe i wywiezienie urobku na hałdę
 • Prace montażowe maszynowni oraz otworów technologicznych i wzmocnienie statyki
 • Materiał do prac budowlanych w maszynowni oraz rozprowadzenia instalacji
 • Koszty usług tłumaczeniowych, koszty delegacji, podróży, koszty zakupu materiałów promocyjnych i promocji.