Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"


Celem projektu jest pomoc Polkom i Polakom oraz osobom polskiego pochodzenia mieszkającym poza granicami Polski w zakresie refundacji części kosztów zakupu leków i materiałów medycznych oraz refundacji części kosztów leczenia i rehabilitacji.


O projekcie dla "Kuriera Wileńskiego" prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr BonisławskiDLA KOGO POMOC MEDYCZNA?

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", uwzględniając potrzeby środowiska polskiego i polonijnego przygotowało kompleksowy i możliwie szeroki program pomocy charytatywnej i socjalnej.

Projekt będzie realizowany w państwach zamieszkania jego bezpośrednich beneficjentów: na Litwie, Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii oraz w zakresie leczenia również w Polsce.

Zadanie będzie realizowane na zasadach określonych w Regulaminie projektu.
RODZAJE POMOCY *


 1. Wsparcie finansowe dla hospicjum;
 2. Misja Medyczna - dofinansowanie materiałów medycznych i lekarstw;
 3. Misja Medyczna - dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji w kraju zamieszkania i w Polsce.

* - na zasadzie refundacji kosztówPROCEDURA WNIOSKOWANIA

Osoby ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wypełniony wniosek, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz załączniki należy wysłać:

 1. mailowo na adres e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl
 2. pocztą na adres:
  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska",
  ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
  "MISJA MEDYCZNA"


Podstawowe kryteria oceny wniosków

 • polskie pochodzenie – dokumentacja: Karta Polaka i rekomendacja organizacji polskiej działającej w kraju zamieszkania osoby składającej wniosek lub sama rekomendajca (w przypadku braku Karty Polaka)
 • osoba na stałe zamieszkująca na Litwie, Ukrainie, Białorusi lub Mołdawii
 • istotne przesłanki potwierdzające potrzebę udzielenia pomocy medycznej - wypełniony wniosek pomocowy.

Po etapie oceny podstawowej wniosek jest dokładnie analizowany przez Radę Programową.Wnioski są wstępnie analizowane przez Koordynatora Projektu, a następnie oceniane przez Radę Programową.

RADA PROGRAMOWA


Rada Programowa ma za zadanie rozpatrywanie wniosków o wsparcie złożonych w ramach projektu i podejmowanie decyzji o przyznaniu lub nie pomocy medycznej. Skład Rady określa Zarząd Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


W skład Rady wchodzą:

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
– przewodniczący Rady – kierujący zespołami lekarskim współpracującymi z Radą
prof. nadzw. dr hab. n. med. Michał Tenderenda
– specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Tatiana Čepukoit
– Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Marek Guzowski
– koordynator projektu


Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Rady.
Wszyscy aplikujący otrzymują informację o przyznaniu im - lub nie pomocy i jego rodzaju.

Do podjęcia decyzji przed Radę o przyznaniu pomocy, wymagana jest decyzja minimum 3 członków Rady.

Warunki ogólne Programu wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie znajdują się w regulaminie.JAK POMÓC?

Realizując program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" pozyskuje środki na zakup lekarstw, środków medycznych i leczenie dla Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających za granicą.

Zachęcamy do pomocy w realizacji "Misji Medycznej"
poprzez złożenie dobrowolnej pomocy finansowej na konto naszego projektu:
05 2490 0005 0000 4600 5722 1994

Prosimy o podanie w tytule przelewu: Misja Medyczna

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Marek Guzowski
e-mail: misjamedyczna@wspolnotapolska.org.pl
Tel. (+48) 22 255 99 90

facebook