WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
NA ROK 2024

NABÓR WNIOSKÓW NA 2024 ROK
Utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą
TERMIN składania wniosków do SWP - 19.05.2024 r.


W związku z ogłoszonym przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego otwartym konkursie pn. „WSPARCIE DLA SZKÓŁ POLONIJNYCH I POLSKICH ZA GRANICĄ 2024” (https://irjp.gov.pl/artykuly_nowosci.php?id=312) Stowarzyszenie „Wspólnota Polska, w ramach naboru uzupełniającego zaprasza Państwa do składania wniosków na dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą.

Dodatkowy nabór wniosków dedykowany jest podmiotom, które nie mają zabezpieczenia na utrzymanie placówek w ramach projektów dwuletnich 2023-2024 i nie składały wniosku na utrzymanie struktury szkół/przedszkoli w ramach naboru wniosków ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jesienią 2023 r.

Państwa wnioski przyjmujemy do dnia 19.05.2024 r. na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione (zał. 1, 2, 3) i podpisane (zał. 2,3) należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@swp.org.pl


Zał. 1. – Karta projektu

Zał. 2. – Oświadczenie beneficjenta

Zał. 3 – Ankieta informacyjna


Ewentualne pytania prosimy kierować na e-mail: wnioski@swp.org.pl

UWAGA!

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy składaniu ofert do Instytucji dotujących
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku konieczności dostosowania wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

Jednocześnie informujemy Państwa, iż kolejne nabory wniosków w trybie uzupełniającym na rok 2024 dot. wsparcia w innych obszarach będziemy ogłaszać w terminie późniejszym, zgodnie z dostępnym terminarzem otwartych konkursów dot. wsparcia podmiotów polskich i polonijnych poza granicami kraju. 
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA ROK 2024 - SENAT RP
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2024
TERMIN składania wniosków do SWP - 03.04.2024 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 3 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 r., w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodne z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, określonymi w uchwale nr 3 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 r. (obszary wnioskowania poniżej).

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wysokość wnioskowanej dotacji w ofercie realizacji zadania, w każdym z kierunków działań:

 • nie może być niższa niż 50.000 zł;
 • nie może być wyższa niż 200.000 zł.

Warunki realizacji zadań

 1. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji zadania to 1 stycznia 2024 r.
 2. Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2024 r.
 3. Minimalny wkład własny oferenta to 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 4. Wysokość kosztów pośrednich (administracyjnych) realizacji zadania nie może przekroczyć 11% kwoty dotacji celowej udzielonej na jego realizację.

Dopuszcza się realizację części zadania przez partnera – organizację/środowisko polonijne lub polskie – o ile przewidziano to w ofercie.


Kryteria oceny ofert

Lp.

Kryterium oceny ofert

Waga kryterium

1.

Potencjał i doświadczenie oferenta w realizacji działań na rzecz Polonii
i Polaków za granicą oraz doświadczenie w tym zakresie zadeklarowanych w ofercie partnerów

5 pkt

2.

Zgodność planowanych działań z lokalnymi potrzebami Polonii i Polaków za granicą oraz sytuacją polityczno-społeczną i specyfiką obszaru realizacji zadania lub miejsca zamieszkania jego beneficjentów

15 pkt

3.

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania:

Zasadność kosztów i ich wysokość

10 pkt

Szczegółowość

10 pkt

Sposób kalkulacji

10 pkt

4.

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy pomocy których będzie ono realizowane:

 

Uzasadnienie potrzeb wskazujących na celowość realizacji zadania

5 pkt

Cele i oczekiwane rezultaty realizacji zadania

5 pkt

Zasadność i szczegółowość harmonogramu realizacji zadania

10 pkt

Zasadność doboru działań służących realizacji założonych rezultatów realizacji zadania oraz sposób ich monitorowania

5 pkt

Liczba beneficjentów zadania

5 pkt

Kwalifikacje kluczowych osób zaangażowanych w realizację zadania

10 pkt

5.

Planowany wkład własny:

Udział środków finansowych własnych lub z innych źródeł

4 pkt

Wkład osobowy

3 pkt

Wkład rzeczowy

3 pkt


Składanie wniosków o dofinansowanie - SENAT RP
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2024
WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO DNIA , 3 KWIETNIA 2024 ROKU


PROCEDURA

 • Procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów:
  1. wypełnienie karty projektu oraz listu intencyjnego zgodnie z wybranym obszarem oraz
  2. wypełnienia formularza w generatorze.
 • Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.

 • WAŻNE: Nie przyjmujemy wniosków od organizacji zarejestrowanych w Polsce i działających na terenie Polski.
  Dokumenty przesłane przez te podmioty zostaną odrzucone.

PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
 • Następnie proszę pobrać i uzupełnić załacznik: kartę projektu oraz list intencyjny.
 • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.
 • Załączniki - kartę projektu dołączamy na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel) za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku. Przed załączeniem proszę sprawdzić, czy wprowadzone dane się zapisały w pliku.
 • List intencyjny należy uzupełnić w wyznaczonym miejscu, wydrukować i podpisać a następnie dołączyć skan razem z kartą projektu.
 • Statut organizacji w formie elektronicznej (zalecany PDF) dla składających wniosek po raz pierwszy dołączamy również na końcu formularza przesyłąjąc go za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku.

WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

 • Kiedy załącznik - karta projektu i list intencyjny są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
 • Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji podany w trakcie wypełniania generatora.
  (UWAGA! Jeśli po złożeniu wniosku nie otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, proszę sprawdzić folder SPAM)
 • Nie ma możliwości zapisania formularza i powrotu do częściowo wprowadzonych danych. Należy go uzupełnić od początku do końca i wysłać.

UWAGA!

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy składaniu ofert do Instytucji dotujących
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wprzypadku konieczności dostosowania treści złożonych w generatorze wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY wnioski@wspolnotapolska.org.pl

WYŚLIJ MAILA Z PYTANIEM

OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE

1. Aktywizacja młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą:

 1. wspieranie nowych form aktywności młodej Polonii w krajach zamieszkania oraz umacnianie struktur już istniejących,
 2. wspieranie kontaktów i wspólnych inicjatyw młodzieży polonijnej z różnych krajów, tworzenie warunków do dialogu międzykulturowego i wspólnego odkrywania polskości jako fundamentu łączącego młodych ludzi,
 3. organizacja wydarzeń integracyjnych dla młodzieży polonijnej z różnych krajów, szkoleń i wizyt studyjnych,
 4. działania wspierające zaangażowanie społeczne i obywatelskie oraz uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym w swoim kraju zamieszkania,
 5. szkolenia liderów połączone z wizytami studyjnymi w Polsce;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  KARTA PROJEKTU

  LIST INTENCYJNY

Załączniki należy przesłać w wersji edytowalnej czyli MSWord


2. Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych:

 1. integracja, aktywizacja i umacnianie środowisk polonijnych, wspieranie działalności struktur polonijnych oraz zwiększanie ich zdolności organizacyjnej, wspieranie działań służących powstawaniu nowych organizacji polonijnych oraz łączeniu istniejących,
 2. wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej oraz więzi z Polską, budowanie pozytywnego wizerunku oraz pozycji środowisk polonijnych,
 3. wspieranie bieżącego funkcjonowania mediów polonijnych,
 4. wspieranie aktywności obywatelskiej Polaków mieszkających za granicą zachęcającej do włączania się w lokalne struktury społeczno-polityczne w krajach zamieszkania, popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, edukacja wyborcza, rozwijanie zdolności organizacyjnych i przywódczych na rzecz społeczności polonijnej,
 5. działania na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń obywateli polskich wybranych do parlamentów krajowych oraz organów samorządowych w krajach zamieszkania,
 6. szkolenia i wymiana doświadczeń w zakresie korzystania przez organizacje polonijne ze środków UE, rządów i samorządów krajów zamieszkania oraz innych funduszy,
 7. działania mające na celu podnoszenie kompetencji organizacyjnych i kierowniczych oraz aktywizacji zawodowej, w tym staże, szkolenia i wymiana doświadczeń, realizowane w kraju zamieszkania lub w Polsce,
 8. wspieranie działalności związanej z poradnictwem prawnym dla Polaków za granicą;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  KARTA PROJEKTU

  LIST INTENCYJNY

Załączniki należy przesłać w wersji edytowalnej czyli MSWord


3. Działania na rzecz Polaków na Wschodzie:

 1. pomoc socjalna i charytatywna, w tym organizacja tej pomocy,
 2. wsparcie dla organizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  KARTA PROJEKTU

  LIST INTENCYJNY

Załączniki należy przesłać w wersji edytowalnej czyli MSWord


4. Edukacja polonijna:

 1. wspieranie działań środowisk polonijnych na rzecz integracji lokalnej wokół szkół polonijnych,
 2. wspieranie pozaszkolnych form edukacji, takich jak organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach publicznych kraju zamieszkania, tworzenie klubów młodzieżowych, wychowanie przez sport,
 3. organizacja nowoczesnych form pomocy metodycznej i dydaktycznej oraz projektów edukacyjnych w sieci i mediach społecznościowych;

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  KARTA PROJEKTU

  LIST INTENCYJNY

Załączniki należy przesłać w wersji edytowalnej czyli MSWord


5. Kultura i promocja Polski oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą:

 1. organizacja wydarzeń, w tym konkursów i olimpiad, popularyzujących język polski, kulturę polską i historię mających na celu integrację środowisk polonijnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań adresowanych do młodzieży polonijnej,
 2. wspieranie studiów oraz katedr języka polskiego i wiedzy o Polsce na wyższych uczelniach w krajach skupisk Polaków i Polonii,
 3. wspieranie aktywności historycznej muzeów, bibliotek polskich i archiwów, w tym prywatnych, poza granicami kraju mających na celu porządkowanie oraz poprawę dostępności dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 4. rejestrowanie polskiego dziedzictwa niematerialnego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  KARTA PROJEKTU

  LIST INTENCYJNY

Załączniki należy przesłać w wersji edytowalnej czyli MSWord


ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Jeżeli wypełnili już Państwo kartę projektu i list intencyjny zgodnie z obszarem wnioskowania
prosimy przejść na stronę generatora.


GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE - SENAT 2024
Wnioski o dofinansowanie na 2024 rok!
PRZYJMUJEMY DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU


 • Procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów:
  1. wypełnienie karty projektu oraz listu intencyjnego zgodnie z wybranym obszarem oraz
  2. wypełnienia formularza w generatorze.
 • Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.

 • WAŻNE: Nie przyjmujemy wniosków od organizacji zarejestrowanych w Polsce i działających na terenie Polski.
  Dokumenty przesłane przez te podmioty zostaną odrzucone.


  PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
 • Następnie proszę pobrać i uzupełnić załacznik: kartę projektu oraz list intencyjny.
 • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.
 • Załączniki - kartę projektu dołączamy na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel) za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku. Przed załączeniem proszę sprawdzić, czy wprowadzone dane się zapisały w pliku.
 • List intencyjny należy uzupełnić w wyznaczonym miejscu, wydrukować i podpisać a następnie dołączyć skan razem z kartą projektu.
 • Statut organizacji w formie elektronicznej (zalecany PDF) dla składających wniosek po raz pierwszy dołączamy również na końcu formularza przesyłąjąc go za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku.

 • WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

 • Kiedy załącznik - karta projektu i list intencyjny są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
 • Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji podany w trakcie wypełniania generatora.
  (UWAGA! Jeśli po złożeniu wniosku nie otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, proszę sprawdzić folder SPAM)
 • Nie ma możliwości zapisania formularza i powrotu do częściowo wprowadzonych danych. Należy go uzupełnić od początku do końca i wysłać.

UWAGA!

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy składaniu ofert do Instytucji dotujących
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wprzypadku konieczności dostosowania treści złożonych w generatorze wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY wnioski@wspolnotapolska.org.pl

WYŚLIJ MAILA Z PYTANIEM


Spotkania informacyjne

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym w dniu 04.09.2023 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” naborem wniosków o dofinansowanie na rok 2024, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji polonijnych do udziału w spotkaniach informacyjnych.
Spotkania odbędą się w formule online przy pomocy narzędzia do wideokonferencji Zoom.
Organizacje i osoby zainteresowany prosimy o wybór terminu i zapisanie się na listę obecności.

Ważne! z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy aby w spotkaniu wzięła udział jedna wydelegowana przez organizację osoba.


Terminy spotkań do wyboru:


W wybranym przez Państwa terminie, na wskazany w liście z zapisami adres e-mail, zostanie wysłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy.


OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE

ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Domy Polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.

WAŻNE!
Organizacje, które otrzymały dofinansowanie na lata 2023-2024 nie mogą ponownie złożyć wniosku w tym obszarze.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


WYDARZENIA POLONIJNE W KRAJU I ZA GRANICĄ

Organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.

WYDARZENIA - WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI PONIŻEJ 30 TYS. ZŁ.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

WYDARZENIA - WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI POWYŻEJ 30 TYS. ZŁ.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


EDUKACJA - WSPARCIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNYCH

Wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

WAŻNE!
Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na lata 2023-2024 nie mogą ponownie złożyć wniosku w tym obszarze.

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH I EDUKACYJNYCH

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


EDUKACJA - WYDARZENIA I INICJATYWY UZUPEŁNIAJĄCE KSZTAŁCENIE

WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIOWE CYKLICZNE

Wsparcie wydarzeń związanych z obchodami świąt i wydarzeń kalendarzowych np. dzień dziecka, dzień matki, organizacja jasełek, mikołajek, świąt państwowych i religijnych itp.

WAŻNE!
Każda organizacja/szkoła może złożyć w tym obszarze 1 zbiorczy wniosek na organizację tego tupu wydarzeń

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

INICJATYWY EDUKACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Wsparcie dodatkowych inicjatyw edukacyjnych wykraczających poza podstawową działalność szkoły/organizacji np. konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne, projekty edukacyjne

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I MIEJSC PAMIĘCI

Odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


MEDIA - WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

E-WYDANIA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PORTALE INETRNETOWE

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PRASA DRUKOWANA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

PRZEDSIĘWZIĘCIA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

RADIO

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

TELEWIZJA

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


PUBLIKACJE

Książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


POMOC CHARYTATYWNA

Zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI

POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI W POLSCE

Kolonie i obozy letnie w Polsce, wycieczki do Polski

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP

POBYTY I WYPOCZYNEK LETNI W KRAJU ZAMIESZKANIA

Kolonie, półkolonie i obozy letnie za granicą, wycieczki i pobyty poza granicami Polski

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP


INWESTYCJE

budowa i remont

KOMPLET ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:    KARTA PROJEKTU + LIST INTENCYJNY / ZIP
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Jeżeli wypełnili już Państwo kartę projektu i list intencyjny zgodnie z obszarem wnioskowania
prosimy przejść na stronę generatora.


GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2024