Czym jest projekt "Szkoła 6.0"?

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.


Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
we współpracy z Senatem RP.

Jego koordynatorem jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP.


Kto może wziąć udział w projekcie ?


Projekt Szkoła 6.0 ma charakter otwarty. Chęć udziału w nim mogą zgłosić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu projektu.


REGULAMIN PROJEKTU - PDF


Formularz rekrutacyjny jest równocześnie wizytówką szkoły, ułatwiającą późniejsze nawiązywanie współpracy między placówkami.


FORMULARZ REJESTRACYJNY


Czym jest projekt
Szkoła 6.0?

NOWOŚCI W PROJEKCIE


PROJEKTY SZKOŁY 6.0

Efekty naszych działań w postaci projetków szkół, które nawiązały współpracę.


CZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKTACH SZKÓŁ

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

WARSZAWA, 26 WRZEŚNIA 2019 R. STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA POLSKA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 64W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", stałego beneficjenta programów MEN, gorąco zachęcamy Państwa do przystąpienia do innowacyjnego projektu Szkoła 6.0 kierowanego do szkół polskich i polonijnych.

Celem projektu jest zbudowanie współpracy opartej na zasadzie partnerstwa pomiędzy placówkami polskimi i polonijnymi. Zachęcamy Państwa do rozpropagowania idei i do tworzenia wraz z nami wspierających warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży i polskiego środowiska nauczycielskiego na całym świecie.

Projekt uzyskał wsparcie Senatu RP, a podczas uroczystej inauguracji w Senacie RP przychylnie o nim wyrażali się:

  • Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP,
  • Jan Badowski, dyrektor Biura Współpracy z Polonią Kancelarii Prezydenta RP,
  • Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Beata Pietrzyk, Naczelnik Wydziału Oświaty za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z rozpoczęciem programu Szkoła 6.0 zapraszamy Państwa na konferencję inaugurującą, która odbędzie się w Domu Polonii w Warszawie - siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 26 września br. o godzinie 10:00. W programie m.in. prezentacja działalności edukacyjnej Wspólnoty Polskiej, platformy elektronicznej projektu Szkoła 6.0, wystąpienia ma temat przepisów prawnych dotyczących dzieci powracających z zagranicy, adaptacji dziecka migrującego - powracającego do polskiej szkoły, charakterystyka szkoły polonijnej oraz dyskusja na temat oświaty polskiej w kraju i polonijnej poza granicami.

Program konferencji do pobrania w formacie PDF

Zgłoszenie na konferencję do pobrania w formacie MSWord

 

UROCZYSTA INAUGURACJA PROJEKTU

13 września 2019 w siedzibie Senatu RP odbyła się inauguracja projektu Szkoła 6.0.


W spotkaniu wziął udział Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta Jan Badowski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iwona Kozłowska, Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP Grzegorz Seroczyński, Naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Pietrzyk, Dyrektor ORPEG Anna Radecka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, a także przedstawiciele czternastu oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizujących projekty edukacyjne. Obecni byli także uczniowie z Liceum PRO FUTURO wraz z Dyrektor szkoły Agnieszką Grocholą.

Podczas spotkania zaprezentowane były dotychczasowe projekty edukacyjne realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz oddziały Stowarzyszenia, a także cele i założenia nowego projektu jakim jest „Szkoła 6.0”
CZYM JEST PROJEKT SZKOŁA 6.0

Jest to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odnosząc się do przedsięwzięcia Wspólnoty Polskiej podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej.

Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział marszałek Karczewski. Mówił, że od organizacji polonijnych z całego świata, pytanych o najważniejsze potrzeby, płynie ta sama odpowiedź. Wszyscy podkreślają, że edukacja i nauka języka polskiego to priorytet. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt 6.0 ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy, dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział.

„Szkoła 6.0” to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.


Projekt realizowany jest ze środków Senatu RP.ETAPY PROJEKTU


Etapy projektu


Przystępujące do projektu placówki przygotowują plan i harmonogram zadań projektowych w obrębie trzech działań:


DZIAŁANIE I


Wsparcie merytoryczne i objęcie opieką szkoły polonijnej przez szkołę polską w oparciu o zasadę partnerstwa.

Działanie II


Uzyskanie certyfikatu Szkoła 6.0 / załącznik określający wymagania

Działanie III


Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych.


PLACÓWKA POLSKA

PLACÓWKA POLONIJNA

DZIAŁANIE I obowiązkowe obowiązkowe
DZIAŁANIE II dobrowolne obowiązkowe
DZIAŁANIE III dobrowolne dobrowolne


Na czym polega udział placówki polskiej w projekcie?


Po nawiązaniu współpracy z jedną z zarejestrowanych w bazie projektu placówek polonijnych, placówka polska obejmuje ją swym wsparciem w zakresie podnoszenia jakości pracy - (Działanie I).

Strona polska może starać się również o uzyskanie Certyfikatu 6.0 (Działanie II), gdy wykaże, iż swoją działalnością popularyzuje wiedzę na temat Polonii i Polaków żyjących za granicą.

Wypracowane przy tym materiały, np. scenariusze lekcji i imprez, propozycje projektów, prace uczniów będą prezentowane na platformie Szkoła 6.0.

Wraz ze swoim polonijnym partnerem mogą następnie i przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizować wspólne projekty edukacyjne (Działanie III).


WIĘCEJ O CERTYFIKACIE 6.0

ZAŁĄCZNIK 1 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF

ZAŁĄCZNIK 2 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF


Na czym polega udział placówki polonijnej w projekcie?


Placówki polonijne nawiązują współpracę ze szkołą polską działąjącą na terenie Polski (Działanie I)

Szkoły polonijne deklarujące chęć udziału w projekcie przystępują do Działania II, czyli do starań o otrzymanie certyfikatu Szkoła 6.0, zgodnie z opracowanymi przez organizatora kryteriami.

Wraz ze swoim polskim partnerem mogą następnie i przy wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizować wspólne projekty edukacyjne (Działanie III).


WIĘCEJ O CERTYFIKACIE 6.0

ZAŁĄCZNIK 1 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF

ZAŁĄCZNIK 2 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF
JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

Jak nawiązać współpracę
(Działanie I)?


W celu nawiązania współpracy należy udać się na stronę projektu, a następnie w zakładce „Współpraca między szkołami” odnaleźć bazę szkół biorących udział w projekcie.

Po odszukaniu odpowiedniego partnera, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie. Do projektu mogą również przystąpić szkoły już ze sobą współpracujące.


BAZA ZAREJESTROWANYCH PLACÓWEK


Jakie obszary może obejmować wsparcie partnerskie
(Działanie I)?


Jednym z założeń projektu jest rozwinięcie ścisłej, trwałej i wielowymiarowej współpracy szkół działających na terenie Polski z tymi z poza jej terytorium.

Służyć ma temu m.in. wsparcie partnerskie w oparciu o zasadę partnerstwa przez szkoły polskie szkół polonijnych. Tak rozumiane współdziałanie może obejmować:

  • diagnozę wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości;
  • opracowanie wspólnego planu zadań projektowych i sposobów ich realizacji;
  • współpracę uczniów za pomocą platform komunikacyjnych w tym m.in. wymianę informacji o swoich środowiskach, wspólny udział w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych czy wychowawczych związanych z celami programu;
  • współpracę kadry pedagogicznej, np. doradztwo metodyczne, wymianę doświadczeń, pomysłów;
  • udział w zjazdach, konferencjach, wizytach studyjnych, kursach realizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;
  • przygotowywanie i współrealizację z ODN SWP staży metodycznych oraz wizyt studyjnych.

Finansowanie


Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Nie przewiduje się finansowania Działania I i II ze środków organizatora poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Zasady udziału uczestników w przedsięwzięciach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach Działania III, wymagają każdorazowego uzgodnienia, w celu zachowania zasad wymaganych przez organy dotacyjne (MEN, Senat).

Opracowane i zatwierdzone projekty edukacyjne finansowane są w ramach procedur konkursowych w ilości i wysokości będących pochodną przyznanych dotacji.


Elektroniczna platforma współpracy


Do dyspozycji współpracujących ze sobą szkół - każdej parze indywidualnie - udostępniamy elektroniczną platformę za pomocą której można prowadzić wymianę korespondencji dotyczącą prowadzonego wspólnie projektu, przesyłać pliki.

Wejście na stronę wymaga logowania. Każda para współpracujących ze sobą szkół otrzyma odrębne dane do logowania.
Przy wejściu na platformę testową prosimy wpisać:
Nazwa użytkownika: wizytacja
Hasło: wizytacjaPRZYKŁADOWA PLATFORMA


ISTNIEJĄCE PLATFORMY WSPÓŁPRACY - DOSTĘP PO ZALOGOWANIU
FORMULARZ REJESTRACYJNY SZKÓŁ ZGŁASZAJĄCYCH CHĘC UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOŁA 6.0


BAZA ZAREJESTROWANYCH PLACÓWEK W PROGRAMIE SZKOŁA 6.0
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
POROZMAWIAĆ Z INNYMI SZKOŁaMI?
SKORZYSTAJ Z FORUM PROJEKTU


FORUM DYSKUSYJNE PROJEKTU
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrówfacebook