Łączy nas Nauka

Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie


Szanowni Państwo

niestety ten rok jest wyjątkowo trudny z powodów pandemii i wpływa w sposób nieprzewidywalny na realizację zaplanowanych wcześniej działań. Jesteśmy w dość nieprzewidywalnym momencie pandemii i nie możemy zagwarantować jakości wydarzenia jaką planowaliśmy na etapie wstępnych rozmów dlatego jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu. O nowym terminie poinformujemy jak tylko sytuacja w kraju ustabilizuje się.

Łączenie polskich naukowców z całego świata jest niezwykle ważne i stanowi misję Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Będziemy dalej pracowali na rzecz tej idei. Zależy nam bardzo by planowane wydarzenie miało organizacyjnie i merytorycznie wysoki poziom i przede wszystkim w znaczącej części mogło się odbyć z bezpośrednim udziałem środowiska naukowców polskich.

Z góry dziękujemy za zrozumienie tej sytuacji, za życzliwość i będziemy zobowiązani za współprace w przyszłości.

Łączymy wyrazy szacunku.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie jest promocja współczesnych naukowców polskich i polskiego pochodzenia, którzy swoją pracą krzewią polską naukę, kulturę i sztukę w świecie. Pragniemy wspierać obecność nauki polskiej na międzynarodowej arenie naukowej, jak również promować ją w świadomości Rodaków w kraju i poza jego granicami.

Konferencja Łączy Nas Nauka - Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie to ważne wydarzenie, które ma za cel komunikację naukowców z różnych dziedzin z szeroką opinią publiczną. Innowacyjne osiągnięcia naukowe będą głównym tematem sesji z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

OrganizatorzyWykład inauguracyjny


Profesor Krzysztof Matyjaszewski

Carnegie Mellon University, USA

Krzysztof Matyjaszewski pracuje jako J.C. Warner Professor of the Natural Sciences na Carnegie Mellon University w Pittsburghu w USA, gdzie jest również dyrektorem Center for Macromolecular Engineering oraz konsorcjum kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z udziałem 60 firm chemicznych.

Profesor Matyjaszewski opublikował 1 100 artykułów naukowych i 24 monografie, które cytowane były ponad 160 000 razy, w tym 100 000 razy w ciągu ostatniej dekady (wg. Google Scholar). Jego indeks cytowań h-index wynosi 195. Jest też autorem 65 patentów amerykańskich i ponad 150 patentów międzynarodowych.WIĘCEJ


Sesja plenarna nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych


Profesor Irena Lasiecka

University of Memphis, USA

Irena Lasiecka pracuje jako Distinguished University Professor na University of Memphis w USA. Po studiach magisterskich i doktoracie uzyskanym na Uniwersytecie Warszawskim podjęła pracę w Polskiej Akademii Nauk. Następnie wyjechała na staż podoktorski na University of California w Los Angeles, po którym została zatrudniona na University of Florida oraz University of Virginia, na prestiżowej pozycji Commonwealth Professor.

Profesor Lasiecka zajmuje się badaniami w dziedzinie matematyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii sterowania układami równań różniczkowych cząstkowych. Jest (współ)autorką ponad 350 artykułów oraz 6 monografii naukowych, a liczba cytowań jej prac przekracza 17 000 (wg. Google Scholar).


WIĘCEJ


Profesor Izabella Łaba

University of British Columbia, Kanada

Izabella Łaba jest profesorem matematyki na University of British Columbia w Vancouver w Kanadzie. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1994 roku uzyskała doktorat na University of Toronto. Następnie pracowała na University of California w Los Angeles oraz na Princeton University. Od roku 2000 pracuje na University of British Columbia.

Tematyką badań Profesor Łaby jest analiza harmoniczna, geometryczna teoria miary i kombinatoryka addytywna. W 2004 roku Canadian Mathematical Society przyznało jej nagrodę Coxeter-James Prize, a w 2008 roku Krieger-Nelson Prize. Profesor Łaba jest również członkiem honorowym (Fellow) organizacji naukowych takich jak: American Mathematical Society i Fields Institute w Kanadzie.


WIĘCEJ


Profesor Marcin Ostoja-Starzewski

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Marcin (Martin) Ostoja-Starzewski pochodzi z Krakowa. Po studiach na Politechnice Krakowskiej wyjechał z PRL. Pracował w Austrii, a następnie emigrował do Kanady, gdzie uzyskał stopnie naukowe inżyniera i doktora na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Od 2006 jest profesorem w University of Illinois at Urbana-Champaign, na wydziale Mechanical Science and Engineering oraz w Beckman Institute for Advanced Science and Technology.

Profesor Ostoja-Starzewski zajmuje się głównie mechaniką stochastyczną. Jest (współ)autorem ponad 220 artykułów naukowo-technicznych oraz czterech książek: ,,Microstructural Randomness and Scaling in Mechanics of Materials”, ,,Thermoelasticity with Finite Wave Speeds”, ,,Tensor-Valued Random Fields for Continuum Physics”, ,,Random Fields of Piezoelectricity and Piezomagnetism”.


WIĘCEJSesja plenarna nauk humanistycznych, społecznych i sztuki


Profesor Tomasz Mickiewicz

Aston University, Wielka Brytania

Tomasz Mickiewicz jest profesorem ekonomii na Aston University, w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem pracy w Aston, pracował na University College London, gdzie zachował tytuł honorary fellow. Habilitował się w zakresie teorii ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Jego badania naukowe koncentrują się na tym, jak rządy prawa, regulacje, kapitał społeczny i korupcja wpływają na przedsiębiorczość i inwestycje zagraniczne. Publikuje w czołowych czasopismach zajmujących się przedsiębiorczością, takich jak „Journal of Business Venturing”, „Strategic Entrepreneurship Journal” czy „Entrepreneurship Theory and Practice”, gdzie pełni również funkcję redaktora.


WIĘCEJ


Profesor KRYSTYNA RUTKOWSKA

Uniwersytet Wileński, Litwa

Krystyna Rutkowska jest profesorem w Instytucie Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego. Tematyka jej badań naukowych dotyczy dialektologii, etnolingwistyki, socjolingwistyki, tekstologii i historii języka, z ukierunkowaniem polonistycznym oraz porównawczym w problematyce polsko-litewskiej.

Na dorobek naukowy Profesor Rutkowskiej składa się 15 pozycji książkowych, w tym 4 monografie, około 120 artykułów i 3 portale internetowe. Współpracuje z Litewską Radą Naukową, Państwową Komisją Języka Litewskiego oraz Komisjami przy Komitecie Slawistów (Dialektologiczną, Socjolingwistyczna i Etnolingwistyczną).


WIĘCEJ


Profesor Tamara Trojanowska

University of Toronto, Kanada

Tamara Trojanowska pracuje jako profesor na University of Toronto w Kanadzie, gdzie od dwudziestu lat kieruje jedynym w Kanadzie i jednym z największych na kontynencie amerykańskim programem polonistycznym. Jest absolwentką teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i University of Toronto oraz byłą stypendystką na University of Oxford. Kierowała studiami podyplomowymi na wydziałach slawistyki i teatrologii, gdzie współzałożyła ,,BMOLab for Creative Research in the Arts, Performance, Emerging Technologies and Artificial Intelligence”.

Na działalność naukową Profesor Trojanowskiej składają się publikacje poświęcone miejscom wspólnym dramatu i teatru oraz historii, filozofii i myśli religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgresji i tożsamości.


WIĘCEJPanele dyskusyjne


Panel dyskusyjny I:

Dorobek naukowców polskich i polskiego pochodzenia oraz ich wkład w rozwój światowej nauki w obszarze nauk społecznych, humanistycznych i sztuki.

Moderator: Jan Wiktor Sienkiewicz (Polska)

Panel dyskusyjny II:

Dorobek naukowców polskich i polskiego pochodzenia oraz ich wkład w rozwój światowej nauki w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

Moderator: Marta Lewicka (USA)

Panel dyskusyjny III:

Współpraca i rozwój kontaktów naukowych badaczy polskich i polskiego pochodzenia.

Moderator: Jacek Gwizdka (USA)

Panel specjalny:

Jak uprawia się naukę na Białorusi, Ukrainie i w Rosji?

Moderator: Agnieszka Niemczynowicz (Polska)


Dlaczego warto?Zdobędziesz wiedzę!


Najwyższej klasy naukowcy będą dzielić się swoją wiedzą w zakresie rozwiązań i trendów w obszarze swojej dziedziny naukowej.

Nawiążesz kontakty!


Znakomita okazja do spotkań z naukowcami z całego świata oraz przedstawicielami polonijnych środowisk naukowych i instytucji wspierających naukowców. Znakomita okazja do nawiązania strategicznych kontaktów naukowych!

Poznamy Cię!


W konferencji Łączy Nas Nauka - Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie wezmą udział uznani naukowcy polscy i polskiego pochodzenia z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki oraz nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych, a także przedstawiciele polonijnych organizacji naukowych i instytucji wspierających rozwój nauki.
Komitet Organizacyjny i Naukowy

Zenona Bańkowska - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Dr inż. Helena Gorodecka - Białoruś

Prof. zw. dr inż. Marta Lewicka - USA

Prof. Henryk Malewski - Litwa

Dr Agnieszka Niemczynowicz - Polska

Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - PolskaKontakt

sympozjumnauki@swp.org.plORGANIZACJA

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”
PATRONAT MEDIALNY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów