Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

Miejsce obrad: Ośrodek Rozwoju Edukacji

21 września 2018


Około 90 naszych rodaków przybyłych z 19 państw (od Kanady i USA po Armenię i od Australii po Wielką Brytanię) wzięło udział w Forum Sportu i Turystyki Polonijnej, zorganizowanym w ramach odbywającego się w Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W dniach 21-22 września gościli oni w Centrum Olimpijskim PKOl. Niektórzy siedzibę PKOl odwiedzili po raz pierwszy, więc z zainteresowaniem oglądali jej pomieszczenia, w tym - ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowane przez PKOl oraz Muzeum Sportu i Turystyki.

Wprowadzeniem do dyskusji o najważniejszych problemach polonijnego sportu były wystąpienia wiceprezesa PKOl Mieczysława Nowickiego i senatora Waldemara Jerzego Kraski. List od Witolda Bańki - ministra sportu i turystyki - z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad odczytał dyr. Departamentu Sportu dla Wszystkich Dariusz Buza.

Obrady, współprowadzone przez przewodniczącego Komisji Współpracy z Polonią PKOl - amb. dr Witolda Rybczyńskiego i p. Małgorzatę Kwiatkowską - prezes Rady Polonii Australijskiej, koncentrowały się przede wszystkim na przedstawieniu różnych form działalności Polonii w dziedzinie upowszechniania sportu i popularyzowania wśród naszych rodaków osiągnięć polskiego sportu.

Ciekawe, bogato ilustrowane fotografiami prezentacje na ten temat pokazali zebranym delegaci m.in. z: Australii, Czech, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji czy Białorusi. Omawiający je zademonstrowali cały wachlarz atrakcyjnych form działalności, nie kryjąc problemów jakie napotykają czasem w swojej pracy. Do najważniejszych należą te, powodowane przez zbyt skromne środki jakie mają do dyspozycji. Z ust kilku osób dało się słyszeć zawód, iż polskie konsulaty mają bardzo zbyt mało pieniędzy na wspieranie polonijnej aktywności. Między innymi ten temat znalazł się wśród przyjętych podczas Forum rekomendacji kierowanych do różnych krajowych instytucji.

Dyskusja podczas Forum nie ograniczyła się jednak tylko do rozmowy o sporcie Polonii. Rodacy wykazali się doskonałą znajomością realiów sportu uprawianego nad Wisłą, w tym - wiedzą na temat wyników osiąganych przez naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej. Po raz kolejny zapewniali, że chętnie będą gościć polskich sportowców i kibicować im podczas ich zagranicznych startów - prosili m.in. aby o takich imprezach z odpowiednim wyprzedzeniem środowiska polonijne były informowane przez poszczególne polskie związki sportowe.

W trakcie obrad Forum Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przedstawiło ich uczestnikom kalendarz polonijnych imprez sportowych na lata 2018-2022, zaś Polski Komitet Olimpijski zachęcał do udziału w jubileuszowym 25. Światowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim - odbędzie się on w Gdyni w dniach 20-27 lipca 2019 roku. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii Stowarzyszenie, PKOl i kilka innych instytucji postanowiły stworzyć jednolity, kilkuletni program działań na rzecz Polonii w obszarze sportu i turystyki.

PKOl


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKA


REKOMENDACJE FORUM SPORTU I TURYSTYKI
PO OBRADACH V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY


SPORT POLONIJNY


Zapoznanie się z przedstawionym Kalendarium wydarzeń sportowych (PiPzG)

Budowanie Kalendarium wydarzeń sportowych na świecie (PiPzG, SWP)

Polonijny Sport i Rekreacja fizyczna są najprostszą organizacyjnie formą pobudzenia świadomości polskiego pochodzenia, a szczególnie integracji młodzieży polonijnej. Powinniśmy pamiętać o młodej polskiej emigracji i kolejnych pokoleniach w każdej dziedzinie życia polonijnego (PiPzG, SWP).

Aktywna działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na płaszczyźnie rozwoju sportu i rekreacji polonijnej powinna zbliżać nas do zwiększenia imprez polonijnych w konkretnych kategoriach jak np. powrót do Mistrzostw Świata Polonii w tenisie, usankcjonowanie turnieju golfowego (Mistrzostwa Polonii w golfie) oraz dalszy rozwój żeglarstwa. To byłoby dotarciem do promocji Polski przez polskich biznesmenów, a zatem również idzie obrona dobrego imienia Polski i Polaków poprzez kontakty z osobami wpływowymi w kraju zamieszkania (SWP i PiPzG).

Na mapie aktywności polskiego sportu i bezpośrednich kontaktów z Polonia na całym świecie sa : Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbywające się co dwa lata na przemian ze Światowymi Zimowymi Igrzyskami Polonijnymi, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z władzami danego miasta, na terenie którego to wydarzenie ma miejsce oraz Światowe Polonijne Sejmiki Olimpijskie mające długoletnią tradycje, organizowane przez Polski Komitet Olimpijski (SWP i PKOl – organizatory, PiPzG – promocja w krajach zamieszkania)).

Doceniając wysiłki Polskiego Komitetu Olimpijskiego na rzecz sportu zwracamy się o rozszerzenie działalności na rzecz rozwoju polonijnych Klubów Olimpijczyka na świecie oraz odwiedzanie przez polskich olimpijczyków miejsc zajmujących się sportem polonijnym. Sukcesy polskich sportowców budują pozytywny wizerunek Polski i zbliżają ludzi innych narodowości, którzy maja kontakt z osobami polskiego pochodzenia (np. małżeństwa mieszane) (PKOl)

Zwrócenie się do kierownictwa Muzeum Sportu i Turystyki o przygotowanie i otwarcie w Muzeum SiT stałej ekspozycji sportu polonijnego i ruchu olimpijskiego.

Jednocześnie prosimy Polonie i Polaków za Granica o gromadzenie i przekazywanie pamiątek do wyposażenia tego muzeum (SWP/PKOl oraz PiPzG).

Rozszerzenie współpracy polonijnych organizacji sportowych z ze Związkami Sportowymi w Polsce (SWP/PKOl uprzedzi PZS, a PiPzG będą inicjować kontakty).

Apelujemy o wzmożenie działań na rzecz udziału w wydarzeniach sportowych przez Polonie Ameryki Łacińskiej oraz kraje dalszego Wschodu (SWP, MSZ)

Wykorzystywanie praktyk studenckich w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego dla przeprowadzania ich w środowiskach polonijnych za granica z programem trenerskim.

Rozważenie możliwości letnich obozów szkoleniowych dla organizatorów zżycia sportowego i turystycznego wśród Polonii i Polaków za Granica .

Ujednolicenie systemu szkolnych polonijnych turniejow sportowych w poszczególnych krajach (SWP i PiPzG).

Przygotowanie i wydanie jednego medalu sportowego na imprezy sportowe dla szkol polonijnych (SWP).

Apel do organizacji polonijnych planujących przedsięwzięcia, aby zainteresowały się możliwością zdobycia środków finansowych od władz municypalnych w kraju zamieszkania oraz w przypadku Europy, z funduszy unijnych, a także oraz z środków publicznych i fundacji w Polsce (PiPzZ). Jednocześnie apel do SWP oraz MSZ, aby informowały organizacje polonijne o terminach składania podań o dotacje z Senatu i z funduszy dostępnych poprzez MSZ.

Zwrócenie się do organizatorów Światowych Sportowych Igrzysk Polonijnych o zwiększenie dofinansowania uczestnictwa młodzieży ze Wschodu i Zachodu w tych wydarzeniach (SWP).

Przyjęcie inicjatywy marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przez wszystkie środowiska polonijne w świecie organizacji corocznie Polskiego Biegu Niepodległościowego 11 listopada w krajach zamieszkania na symbolicznym dystansie 1918 metrów (PiPzG)


TURYSTYKA POLONIJNA


Zwiedzanie miejsc historii i tradycji Rzeczypospolitej, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami – elementem pozytywnego kształtowania wizerunku Polski (POT, PiPzG).

Opracowanie materiałów promocyjnych, na które jest zapotrzebowanie i dotarcie z nimi do zainteresowanych (POT)

Szerokie informowanie o już opracowanych materiałach promujących atrakcyjne turystycznie, historycznie i kulturowo miejsca w Polsce (POT).

Zwrócenie się do rządu polskiego o zwiększenie funduszy na promocje Polski jako kraju godnego odwiedzenia i poznania jego zabytków, kultury, itd. (Senat, rząd polski)

Zwrócenie się do Polonii i Polaków za Granica o promowanie przyjazdów do Polski i promocji turystyki polskiej w środowiskach swego zamieszkania (PiPzG)


PiPzG - Polonia i Polacy za Granica
SWP – Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”
PZS – Polskie Zwiazki Sportowe
PKOl – Polski Komitet Olimpijski
MSiT – Muzeum Sportu i Turystyki
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Polski Komitet Olimpijski

Z rodakami nie tylko o polonijnym sporcie

Około 90 naszych rodaków przybyłych z 19 państw (od Kanady i USA po Armenię i od Australii po Wielką Brytanię) wzięło udział w Forum Sportu i Turystyki Polonijnej, zorganizowanym w ramach odbywającego się w Warszawie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W dniach 21-22 września gościli oni w Centrum Olimpijskim PKOl. Niektórzy siedzibę PKOl odwiedzili po raz pierwszy, więc z zainteresowaniem oglądali jej pomieszczenia, w tym - ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowane przez PKOl oraz Muzeum Sportu i Turystyki.

Wprowadzeniem do dyskusji o najważniejszych problemach polonijnego sportu były wystąpienia wiceprezesa PKOl Mieczysława Nowickiego i senatora Waldemara Jerzego Kraski. List od Witolda Bańki - ministra sportu i turystyki - z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad odczytał dyr. Departamentu Sportu dla Wszystkich Dariusz Buza.

Obrady, współprowadzone przez przewodniczącego Komisji Współpracy z Polonią PKOl - amb. dr Witolda Rybczyńskiego i p. Małgorzatę Kwiatkowską - prezes Rady Polonii Australijskiej, koncentrowały się przede wszystkim na przedstawieniu różnych form działalności Polonii w dziedzinie upowszechniania sportu i popularyzowania wśród naszych rodaków osiągnięć polskiego sportu.

Ciekawe, bogato ilustrowane fotografiami prezentacje na ten temat pokazali zebranym delegaci m.in. z: Australii, Czech, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji czy Białorusi. Omawiający je zademonstrowali cały wachlarz atrakcyjnych form działalności, nie kryjąc problemów jakie napotykają czasem w swojej pracy. Do najważniejszych należą te, powodowane przez zbyt skromne środki jakie mają do dyspozycji. Z ust kilku osób dało się słyszeć zawód, iż polskie konsulaty mają bardzo zbyt mało pieniędzy na wspieranie polonijnej aktywności. Między innymi ten temat znalazł się wśród przyjętych podczas Forum rekomendacji kierowanych do różnych krajowych instytucji.

Dyskusja podczas Forum nie ograniczyła się jednak tylko do rozmowy o sporcie Polonii. Rodacy wykazali się doskonałą znajomością realiów sportu uprawianego nad Wisłą, w tym - wiedzą na temat wyników osiąganych przez naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej. Po raz kolejny zapewniali, że chętnie będą gościć polskich sportowców i kibicować im podczas ich zagranicznych startów - prosili m.in. aby o takich imprezach z odpowiednim wyprzedzeniem środowiska polonijne były informowane przez poszczególne polskie związki sportowe.

W trakcie obrad Forum Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" przedstawiło ich uczestnikom kalendarz polonijnych imprez sportowych na lata 2018-2022, zaś Polski Komitet Olimpijski zachęcał do udziału w jubileuszowym 25. Światowym Polonijnym Sejmiku Olimpijskim - odbędzie się on w Gdyni w dniach 20-27 lipca 2019 roku. Warto dodać, że po raz pierwszy w historii Stowarzyszenie, PKOl i kilka innych instytucji postanowiły stworzyć jednolity, kilkuletni program działań na rzecz Polonii w obszarze sportu i turystyki.
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE